Zdrowie | Uroda Dziecko

Sport | Dieta Nauka

.

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy. W razie odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w terminie 14 dni łącznie z Gratisami, jeżeli takie otrzymał w ramach realizowanego Zamówienia, do siedziby Sprzedawcy.
  2. Zwrot towaru powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, uiszczona przez Konsumenta kwota z tytułu zakupu zwracanego Towaru, zostanie zwrócona Konsumentowi na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Sprzedawcę.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zwrotowi podlegają również Gratisy, jeżeli Konsument otrzymał w ramach Zamówienia Towaru.
  5. Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa powyżej.